Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ระเบียบ/กฎหมาย อบต.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  ศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  กระดานสนทนา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการ ฯ
  บริการประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  E-Service
  การควบคุมภายใน
  แบบคำร้องต่างๆ
  การจัดการความรู้ (KM)
  ประมวลจริยธรรม
  จดหมายข่าว
  กองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช)
  ชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (อพ.สธ.)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงาน  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานและติดตามประเมินผลแผน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  โครงสร้าง ITA  
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติตำบล
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  คำสั่งแบ่งงานภายใน
  การป้องกันการทุจริต  
  เจตจำนงสุจริต
  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  รายงานผลการกำกับติดตาม 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
  การร้องเรียนการทุจริต
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  E-mail : 694720@kohklang.go.th  
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 4) 12 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประปีงบประมาณ 2566 #ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง# (ดู : 3) 12 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (ดู : 5) 12 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะกลาง เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ (ดู : 4) 12 ต.ค. 2564
บรรยากาศวันแรกการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 10) 11 ต.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางจัดเตรียมสถานที่ รับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง #ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส# (ดู : 6) 8 ต.ค. 2564
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (ดู : 5) 7 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่องการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (รับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง) (ดู : 6) 7 ต.ค. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 5) 5 ต.ค. 2564
คนพิการที่มีความประสงค์ ขอรับวัคซีน ซีโนฟาร์ม (ดู : 23) 18 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ มิฉะนั้นจะขาดสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ (ดู : 38) 10 ส.ค. 2564
ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน295 รายการ (ดู : 82) 6 ส.ค. 2564
ประกาศ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุดหรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน3 รายการ (ดู : 85) 6 ส.ค. 2564
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สอบเคสผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป (ดู : 51) 9 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (ดู : 72) 25 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ งดการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ กรณี เกิดการแพร่ระบาดของดรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ดู : 69) 7 พ.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(ปฏิบัติหน้าที่ใน อบต.เกาะกลาง ครบ 1 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 66) 1 เม.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 94) 1 เม.ย. 2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวีรธรรม เชื้อศิวะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ (ดู : 36) 8 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 134) 26 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 166) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ดู : 242) 26 พ.ย. 2563
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 168) 18 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 187) 18 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 วันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 (ดู : 107) 17 พ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ร่วมรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ดู : 114) 2 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 276) 29 ต.ค. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 198) 9 ต.ค. 2563
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการกายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับคนพิการ (ดู : 36) 25 ก.ย. 2563
เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 123) 10 ก.ย. 2563
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 183) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (ดู : 160) 24 ส.ค. 2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อปท.เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 152) 7 ส.ค. 2563
รายงานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (ดู : 29) 3 ส.ค. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 172) 13 ก.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ในระหว่าง เดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ.2563 (ดู : 143) 29 มิ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนใช้รถจักรยานเป็นพาหนะเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอ่องขนาดเล็ก PM 2.5 และเป็นการลดกการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อลดภาวะโลกร้อน (ดู : 34) 17 มิ.ย. 2563
ขอความร่วมมือประชาชนตำบลเกาะกลางห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลริมทาง (ดู : 33) 10 มิ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติกโดยหันมาใช้ถุงผ้า และปิ่นโต วัสดุอื่นๆที่ทำจากธรรมชาติ (ดู : 28) 20 เม.ย. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 275) 9 เม.ย. 2563
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 18) 26 มี.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตำบลเกาะกลางช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า (ดู : 25) 27 ก.พ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และลดภาวะโลกร้อน (ดู : 26) 17 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะกลาง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2563 (ภ.ด.ส.1) (ดู : 342) 30 ม.ค. 2563
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางแจ้งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งพร้อมโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ดู : 29) 29 ม.ค. 2563
จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเกาะกลาง (ดู : 30) 22 ม.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชุมชนคนรักษ์เล หลาดปันจอโฮมสเตย์ หมู่ที่ 7 บ้านอ่าวทองหลาง (ดู : 31) 13 ม.ค. 2563
ขอเชิญร่วมงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ดู : 285) 6 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (ดู : 287) 3 ม.ค. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 312) 1 ม.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 01 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 30) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 300) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะกลาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๓ (ภดส.3) (ดู : 366) 28 พ.ย. 2562
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ดู : 326) 24 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 272) 2 ม.ค. 2562
ประชุมกลุ่มย่อยโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายบ้านท้องศาลา -บ้านวกตุ่ม-หาดสลัด 21-3-2561 (ดู : 403) 21 มี.ค. 2561
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 16 15-2-2561 (ดู : 308) 15 ก.พ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านร่าหมาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (ดู : 314) 18 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี 2561 (ดู : 284) 6 ธ.ค. 2560
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 285) 6 ธ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
322 หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
E-mail Address : 694720@kohklang.go.th
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs