Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ระเบียบ/กฎหมาย อบต.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  กระดานสนทนา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการ ฯ
  บริการประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  E-Service
  การควบคุมภายใน
  แบบคำร้องต่างๆ
  การจัดการความรู้ (KM)
  ประมวลจริยธรรม
  จดหมายข่าว
  กองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช)
  ชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (อพ.สธ.)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงาน  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานและติดตามประเมินผลแผน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  โครงสร้าง ITA  
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติตำบล
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  คำสั่งแบ่งงานภายใน
  การป้องกันการทุจริต  
  เจตจำนงสุจริต
  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  รายงานผลการกำกับติดตาม 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
  การร้องเรียนการทุจริต
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  E-mail : 694720@kohklang.go.th  
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สอบเคสผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป (ดู : 33) 9 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (ดู : 48) 25 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ งดการเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ กรณี เกิดการแพร่ระบาดของดรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ดู : 47) 7 พ.ค. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(ปฏิบัติหน้าที่ใน อบต.เกาะกลาง ครบ 1 ปี นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 50) 1 เม.ย. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง แจ้งประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 75) 1 เม.ย. 2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายวีรธรรม เชื้อศิวะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ (ดู : 18) 8 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 118) 26 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 151) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 (ดู : 226) 26 พ.ย. 2563
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 151) 18 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 170) 18 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 19 วันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 (ดู : 88) 17 พ.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ร่วมรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (ดู : 95) 2 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 255) 29 ต.ค. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 180) 9 ต.ค. 2563
เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ดู : 103) 10 ก.ย. 2563
ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 165) 31 ส.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง (ดู : 143) 24 ส.ค. 2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อปท.เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 135) 7 ส.ค. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 155) 13 ก.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข ในระหว่าง เดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ.2563 (ดู : 126) 29 มิ.ย. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 255) 9 เม.ย. 2563
ขอเชิญร่วมงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ดู : 266) 6 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (ดู : 264) 3 ม.ค. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 296) 1 ม.ค. 2563
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 283) 19 ธ.ค. 2562
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (ดู : 308) 24 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 255) 2 ม.ค. 2562
ประชุมกลุ่มย่อยโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายบ้านท้องศาลา -บ้านวกตุ่ม-หาดสลัด 21-3-2561 (ดู : 377) 21 มี.ค. 2561
งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง ครั้งที่ 16 15-2-2561 (ดู : 292) 15 ก.พ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านร่าหมาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (ดู : 296) 18 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี 2561 (ดู : 266) 6 ธ.ค. 2560
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 268) 6 ธ.ค. 2560
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขต อบต.เกาะกลาง (ดู : 256) 6 ธ.ค. 2560
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย (ดู : 277) 6 ธ.ค. 2560
ให้เจ้าของที่ดินยืนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 6-12-2560 (ดู : 269) 6 ธ.ค. 2560
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561 (ดู : 261) 3 ต.ค. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านร่าหมาด (ดู : 241) 25 เม.ย. 2560
โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำบ้านหัวหิน (ดู : 247) 25 เม.ย. 2560
ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 (ดู : 249) 29 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำตำบล (ดู : 292) 15 ธ.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์งานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะกลาง (ดู : 80) ธ.ค.
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง จัดประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะกลาง เรื่องการบริหารจัดการขยะ (ดู : 71) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
322 หมู่4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
E-mail Address : 694720@kohklang.go.th
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs