Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120 โทรศัพท์ : 075-694-720  
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ระเบียบ/กฎหมาย อบต.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  ศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
  ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
  กระดานสนทนา
  ทำเนียบบุคลากร  
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการ ฯ
  บริการประชาชน  
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ
  E-Service
  การควบคุมภายใน
  แบบคำร้องต่างๆ
  การจัดการความรู้ (KM)
  ประมวลจริยธรรม
  จดหมายข่าว
  กองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล (สปสช)
  ชมรมผู้สูงอายุ
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (อพ.สธ.)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศผลการใช้จ่ายเงินประมาณ 2564
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ร้องเรียนร้องทุกข์
  รายงาน  
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานทางการเงิน
  รายงานและติดตามประเมินผลแผน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประเมินผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  โครงสร้าง ITA  
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ข้อบัญญัติตำบล
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินการประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  คำสั่งแบ่งงานภายใน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การป้องกันการทุจริต  
  เจตจำนงสุจริต
  กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  รายงานผลการกำกับติดตาม 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
  การร้องเรียนการทุจริต
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  E-mail : 694720@kohklang.go.th  
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  
     
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
     
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
🌾วันที่15 สิงหาคม 2565 🌾สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางร่วมกับกลุ่มเพื่อนพัฒนาตำบลเกาะกลางเกษตรอำเภอเกาะลันตา 🌾จัดโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2565 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติทุ่งโคกแค หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 🌾นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง มอบหมายให้ นายประหยัด เกื้อกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง 🌾โดยมีนายประหยัด หนูสงฆ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 🌾ขอขอบคุณครูโรงเรียนบ้านร่าหมาด เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านร่าหมาดและประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด หมู่ที่10 บ้านขุนสมุทร ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 192 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2565
รายละเอียดกิจกรรม :

ประมวลภาพกิจกรรม 🌾วันที่15 สิงหาคม 2565 🌾สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางร่วมกับกลุ่มเพื่อนพัฒนาตำบลเกาะกลางเกษตรอำเภอเกาะลันตา 🌾จัดโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2565 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติทุ่งโคกแค หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 🌾นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง มอบหมายให้ นายประหยัด เกื้อกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง 🌾โดยมีนายประหยัด หนูสงฆ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 🌾ขอขอบคุณครูโรงเรียนบ้านร่าหมาด เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านร่าหมาดและประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด หมู่ที่10 บ้านขุนสมุทร ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง
322 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ : 075-694-720 โทรสาร : 075-694-720
E-mail Address : 694720@kohklang.go.th
Copyright © 2016. www.kohklang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs